GONDOLA-B

Gondola-B  62 x 34 cm   h: 9-13 cm

 

IMG_0842 Resized

IMG_0052 Resized

 

 

Gondola-B-1 ResizedGondola-B-2 Resized